Գնացուցակ

AMD - including 20% VAT

N
Ակնաբուժական ծառայություններ
Հետազոտության գինը, դրամ
մեկ աչք երկու աչք
Առաջնակի ակնաբուժական հետազոտում
1

Ակնաբույժի կոնսուլտացիա                                  տեսողության սրության որոշում                        բիոմիկրոսկոպիա                                              օֆտալմոսկոպիա                                   ավտոռեֆրակտոմետրիա                                                     ոչ կոնտակտային ներակնային ճնշման չափում (անհրաժեշտության դեպքում)

7000
2 Մինչև 4 տարեկան երեխաների ակնաբույժի առաջնակի կոնսուլտացիա 4000
3 Կրկնակի այցելություն/կոնսուլտացիա/ մինչև 16 տարեկան 4000
4 Կրկնակի այցելություն/կոնսուլտացիա/ 16 տարեկանից    բարձր 5000
5 Ավտոռեֆրակտոմետրիա 2000 3500
6 Ավտոկեռատոմետրիա 2000 3500
7 Ավտոռեֆրակտոմետրիա 3000 5000
8 Սուբեկտիվ մեթոդով ռեֆրակցիայի կորեկցիայի որոշում/ակնոցներ հեռվի և մոտիկի համար 4000
9 Բարդ ռեֆրակցիայի կորեկցիայի որոշում (ավտոռեֆրակտոմետրիա նեղ, լայն բբով, ակնոցների ընտրություն) 6000
10 Ոչ կոնտակտային տոնոմետրիա 2000 3500
11 Կոնտակտային տոնոմետրիա 1000 1500
12 Տոնոգրաֆիա 3000 5000
13 Օֆտալմոսկոպիա /ուղիղ/ 2000 3000
14 Գոնիոսկոպիա 3000 5000
15 Էքզոֆթալմոմետրիա 5000
16 Համակարգչային ստատիկ պերիմետրիա 4000 7000
17 Ակնագնդի ուլտրաձայնային հետազոտություն (A-եղանակ) 3000 4000
18 Ակնագնդի ուլտրաձայնային հետազոտություն (B-եղանակ) 4000 8000
19 Ակնագնդի ուլտրաձայնային հետազոտություն (A-B-եղանակ) ոսպնյակի  հաշվարկ 6000 8000
էլեկտրոֆիզիոլոգիական կոմպլեքսային հետազոտություն
19 Հրահրված պոտենցիալների որոշում 3000 5000
19 Էլեկտրոռետինոգրաֆիա 3000 5000
19 Ակնահատակի նկարահանում 6000
19 Արցունքային ուղիների զոնդավորում՝ նորածինների դակրիոցիստիտ (ներառյալ կոնսուլտացիա) 15000 25000
19 Արցունքատար ուղիների լվացում, զոնդավորում (մեկ աչք) 5000
19 Եղջրաթաղանթային կարերի հեռացում 5000
19 Պախիմետրիա 3000
19 Կեռատոտոպոգրաֆիա 4000 6000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ տեսանյարդ 15000
19 ՕԿՏ ընդհանուր 25000
Կատարակտայի վիրահատությունից առաջ կատարվող հետազոտություններ
19 ՕԿՏ ընդհանուր 25000
Գլաուկոմայի վիրահատությունից առաջ կատարվող հետազոտություններ
19 ՕԿՏ ընդհանուր 25000
Աճող կարճատեսության դեպքում վիրահատությունից առաջ կատարվող հետազոտություններ
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000
19 ՕԿՏ Մակուլա 8000 12000