Հետազոտություններ

 • Ակնաբույժի կունսուլտացիա
 • Տեսողության սրության որոշում
 • Ավտոռեֆրակտոմետրիա
 • Ավտոկեռատոմետրիա
 • Ավտոռեֆրակտոկեռատոմետրիա
 • Բիոմիկրոսկոպիա
 • Սուբյեկտիվ մեթոդով ակնոցային կորեկցիայի որոշում (հեռվի համար)
 • Թվային ֆորոպտերի միջոցով ակնոցային կորակցիայի որոշում
 • Թվային ֆորոպտերի միջոցով ակնոցային կորեկցիայի որոշում (նեղ բբով ավտոռեֆրակտոմետրիա)
 • Բարդ ակնոցային կորեկցիայի ընտրում (ավտոռեֆրակտոմետրիա լայն բբով, ակնոցի ընտրություն լայն բբով)
 • Ոչ կոնտակտային տոնոմետրիա
 • Կոնտակտային տոնոմետրիա (ըստ Մակլակովի)
 • Տոնոգրաֆիա
 • Օֆտալմոսկոպիա
 • Գոնիոսկոպիա
 • Համակարգչային ստատիկ պերիմետրիա
 • Ակնագնդի սոնոգրաֆիա