Ֆակոէմուլսիֆիկացիա

Ֆակոէմուլսիֆիկացիան հանդիսանում է կատարակտի հեռացման ամենաանվտանգ ժամանակակից մեթոդը, որը կատարվում է ընդամենը 2,2-3,0 մմ կտրվածքով: Այդ կտրվածքը հնարավորություն է տալիս հեռացնել պղտորված ոսպնյակը եւ ներդնել ճկուն հատուկ ներակնային ոսպնյակներ: Այս մեթոդը կատարվում է տեղային անզգայացման ներքո` անեստեզիոլոգի հսկողությամբ ամբուլատոր պայմաններում:
Ամբողջ վիրահատական ընթացքը տեւում է միայն 3-4 ժամ, որից հետո հիվանդները վերադառնում են տուն եւ շարունակում են հետվիրահատական բուժումը` հետագայում ներկայանալով վիրակապության:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Ôàêîýìóëüñèôèêàöèÿ îáëàäàåò ìíîãèìè ïðåèìóùåñòâàìè:
- áåçîïàñíîñòü è áåçáîëåçíåííîñòü;
- áûñòðàÿ ðåàáèëèòàöèÿ;
- îòñóòñòâèå äëèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé çðèòåëüíûõ íàãðóçîê;
- äîñòèæåíèå âûñîêîé îñòðîòû çðåíèÿ â êîðîòêèå ñðîêè;
- îòñóòñòâèå ïîñëåîïåðàöèîííîãî àñòèãìàòèçìà;
- îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè óäàëÿòü øâû.
- áîëåå áûñòðîå àíàòîìè÷åñêîå çàæèâëåíèå;
- áîëåå ðàííÿÿ ñòàáèëèçàöèÿ ðåôðàêöèè;
- îòñóòñòâèå çàäíèõ ñèíåõèé;
- îòñóòñòâèå íåæåëàòåëüíîé ôèëüòðàöèè ÷åðåç ðàçðåç.
- óìåíüøåíèå âåðîÿòíîñòè ïîñëåîïåðàöèîííîé âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèè


Վիրահատության ժամանակը եւ եղանակը առաջարկվում է վիրաբույժի կողմից: