Գյուտեր

25.12.2015թ. ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալությունը Գապէքս ՍՊԸ-ին շնորհել է N432U վկայականը Գապէքս ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռ. Գաբրիելյանի գլխավորած ինժեներների խմբի կողմից ստեղծված "Աէրոճոպանային տրանսպորտային համակարգի" օգտակար մոդելի համար:

Երևան 2015

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (51) 2015.01 (11) 432 (13) U E21F 13/00 B64B 1/00 (21) AM20150070U (22) 02.06.2015 (72)

Հրանտ Ալոյան (AM), Ռոբերտ Գաբրիելյան (AM), Գևորգ Գասպարյան (AM), Արմեն Գյուլումյան (AM) (73)ՙԳապէքս՚ ՍՊԸ (AM) (54)

Աերո – ճոպանային տրանսպորտային համակարգ (57)

Օգտակար մոդելը վերաբերում է տրանսպորտային միջոցներին: Աէրո – ճոպանային տրանսպորտային համակարգն ունի իրար միակցված օդապարիկ, բալաստային տարողություն, բեռնատար խուց և քաշող սայլակ: Համակարգը քարշող ճոպանի միջոցով միակցված է գետնին տեղակայված քարշող կարապիկին իր շարժաբերով: Քարշող ճոպանը միակցված է քարշող սայլակին: Համակարգի բալաստային տարողության, բեռնատար խցի և քարշող սայլակի գումարային զանգվածը հաստատուն է և հավասար օդապարիկի ամբարձիչ ուժի 95 -105 % -ին: Բարձրացվում են հուսալիությունն ու բեռնատարողությունը, նվազեցվում է քամու ազդեցության տակ մեծ ամպլիտուդայով ճոճվելու հավանականությունը